Ochrona własności przemysłowej technologii i konstrukcji urządzenia wielozadaniowego do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych

Tytuł projektu:

Ochrona własności przemysłowej technologii i konstrukcji urządzenia wielozadaniowego do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych

Numer projektu:

WND-POIG.01.03.02-00-033/10

Okres realizacji:

01.01.2011 – 30.06.2015 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, dotyczącego technologii i urządzenia wielozadaniowego do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych, do ochrony patentowej w Europejskim Urzędzie Patentowym, a także wykonanie prac związanych z promocją i komercjalizacją wynalazku.

Zaplanowane zgłoszenie patentowe ma na celu ochronę praw, związanych z wynikami projektu rozwojowego nr WND-POIG.01.03.01-00-165/09, pt.:”Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych”, aktualnie realizowanego przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych i przewidzianego do wdrożenia w polskich przedsiębiorstwach działających w branży usług melioracyjnych.
Wprowadzenie do produkcji nowego wyrobu, wykorzystującego w/w technologię – urządzenia wielozadaniowego, przyczyni się do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.

 Zgłoszenia patentowe:

Zgłoszenie nr PCT/PL2012/000020 z dnia 29.03.2013 roku „A method of carrying out renovation works in melioration ditches and a multifunction device implementation of the method” w Europejskim Urzędzie Patentowym.